رد کردن لینک ها

آنچه از رویداد یکم باید بدانید.

 • هر شرکت کننده در رویداد، در دو کارگاه نظری و یک کارگاه عملی شرکت خواهد کرد.
 • کارگاه‌های نظری نیم روزه بوده و در روزهای هشتم مرداد ماه و سوم شهریور ماه،
  در سالن دفاع دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شوند.
 • در کارگا‌ه‌های نظری در مورد معرفی پروژه و روند طراحی، معماری مساجد در تاریخ معماری اسلامی
  و معماری این فضاها در دوران معاصر و…توسط اعضای هیئت علمی و اساتید مهمان صحبت خواهدشد.
 • در پایان کارگاه نظری دوم، تحویل موضوعی طبق صلاح دید اعضای هیئت علمی در نظر گرفته می‌شود
  و دریافت گواهی شرکت در کارگاه منوط بر تحویل مورد مذکور می‌باشد.
 • کارگاه عملی یک روزه بوده و دو هفته‌ی پایانی مرداد ماه و در آخر هفته برگزار می‌شود.
  در این کارگاه بخشی از ستون و سرستون مسجد که به مانند معماری گذشته مساجد، دارای تزئینات به خصوص است،
  ساخته شده و شرکت کنندگان اصول و ساخت آن را فرا خواهند گرفت.
 • محل برگزاری کارگاه عملی در موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی پرندک خواهد بود و
  حمل و نقل شرکت‌کنندگان توسط مرکز و از دانشگاه شهید بهشتی صورت می‌گیرد.

     – روابط عمومی مرکز معماری معاصر ملی –

به گفتگو بپیوندید