رد کردن لینک ها

اسامی شرکت کنندگان (مهم)

امروز، 7م مرداد ماه، اعضای دبیرخانه مرکز معماری معاصر ملی، شرکت کنندگان نهایی را تایید کرده و در 4 ترم، گروه‌بندی کردند. افراد طبق گروه‌بندی در کارگاه های عملی شرکت خواهند کرد.

برای اطلاع از اسامی شرکت کنندگان و نحوه گروهبندی، فایل زیر را دانلود فرمایید.

اسامی شرکت کنندگان

به گفتگو بپیوندید