رد کردن لینک ها

برگزاری کارگاه نظری دوم

کارگاه نظری دوم برگزار شد.

امروز ،٣م شهریور ماه، در جریان برگزاری رویداد یکم، دومین کارگاه نظری برگزار شد. در این کارگاه حدود 70 نفر از دانشجویان معماری دانشگاه های شهید بهشتی، تهران، هنر تهران، مازندران و … شرکت کرده و اعضای هیئت علمی مرکز و چندین نفر از اساتید محترم دانشگاه شهید بهشتی نیز حضور داشتند.
این کارگاه در دو پنل و از ساعت 9 صبح تا 1 ظهر، در دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی تشکیل شد.
در پنل اول که با حضور جناب آقای دکتر ضیاییان، طراح مسجد امام علی پرندک و دبیر کارگاه، جناب آقای دکتر جورابچی و جناب آقای دکتر شکوری, از اعضای محترم هیئت علمی مرکز، همراه بود، ضمن ذکر مقدمه‌ای توسط جناب آقای دکتر ضیاییان و جناب آقای دکتر جورابچی در اهمیت بازدیدی که طی کارگاه عملی اول انجام شد، با صحبت‌های جناب آقای دکتر شکوری حول جایگاه مسجد در جامعه ی مسلمانان، بررسی آن از نظر تاریخی و قیاس آن با کلیسا، ادامه یافته و با در گرفتن بحث میان اساتید و نیز پرسش دانشجویان، پایان یافت.
پنل دوم، با حضور جناب آقای دکتر ضیاییان، جناب آقای دکتر جورابچی و سرکار خانم دکتر تفضلی، از اعضای محترم هیئت علمی، آغاز شد. این پنل ابتدا به صورت گفتگویی میان خانم دکتر تفضلی و آقای دکتر ضیاییان حول موضوع طراحی مسجد، آغاز شده و در ادامه خانم دکتر تفضلی به بررسی ریشه ای شبستان، ستون و مفاهیم اصلی مسجد پرداختند. در پایان، جناب آقای دکتر ضیاییان به سوالات دانشجویان پاسخ داده و با انجام موخره‌ای، پنل دوم را به پایان رساندند.

به گفتگو بپیوندید