رد کردن لینک ها

جلسه‌ی هیئت علمی

“چهارمین جلسه هیئت علمی برگزار شد”

روز گذشته، ۲۲م تیر ماه، جلسه اعضای هیئت علمی مرکز معماری معاصر ملی، با حضور آقای دکتر ضیاییان، آقای دکتر جورابچی و خانم دکتر تفضلی تشکیل شد.

در این جلسه که در مورد نحوه برگزاری کارگاه های نظری اول و دوم تشکیل شده بود، تصمیماتی پیرامون چگونگی برخورد با شرکت کنندگان و نحوه‌ی پیشبرد بحث‌ها، گرفته‌شد.

در این جلسه چرایی تبدیل مسجد، از مسجد گنبددار با ابهت به مسجد شبستاتی ساده و خودمانی، چگونگی جاگیری در زمین، حال و هوای معمارانه فضاها و همچنین بحث ستون نیز مطرح شد.

_روابط عمومی مرکز معماری معاصر ملی_

 

                                                                                     جلسه اعضای هیئت علمی

به گفتگو بپیوندید