رد کردن لینک ها

روند پیشرفت پروژه

ساخت قالب‌های فلزی ستون‌های مسجد و آرماتورگذاری انجام شد.

در جریان اجرای پروژه‌ی مسجد امام علی پرندک و نیز آماده سازی برای کارگاه عملی دوم از رویداد یکم با موضوع “سرستون”، ساخت قالب‌های فلزی ستون‌های مسجد، که روند آن در کارگاه عملی اول با بازدید از کارخانه قالب سازی مشاهده شد، به پایان رسید.

پروژه‌ی ساخت مسجد اکنون و پس از گذراندن مرحله خاک‌برداری و مگر ریز، در مرحله‌ی آرماتور گذاری و اجرای فونداسیون می‌باشد.

تاریخ کارگاه عملی دوم، که به منظور بازدید و شرکت در ساخت ستون‌ها و سرستون‌های مسجد امام علی پرندک می‌باشد، متعاقبا اعلام خواهد گردید.

 

 

_روابط عمومی مرکز معماری معاصر ملی_

به گفتگو بپیوندید