رد کردن لینک ها

طرح تمرین اول

مطابق آنچه در کارگاه نظری اول گفته شد، قرار است شرکت‌کنندگان تمرینی مبنی بر توصیف تصویری (همراه با عکس، کروکی، دیاگرام) و نوشتاری از معماری و زندگی مسجد محله‌ی خود انجام دهند، تا جایگاه مسجد در زندگی فردی و اجتماعی امروز بیشتر مشخص گردد.

تمرین گفته شده باید در طرح بندی مشخص انجام شود که در ادامه ارائه شده‌است. این طرح بندی مطابق آنچه در کارگاه نظری میان شرکت‌کنندگان توزیع شد، باید روی کاغذ کاهی A3 باشد.

تاریخ تحویل این تمرین در روز کارگاه عملی خواهد بود. لازم به ذکر است که تحویل این تمرین، از شروط دریافت گواهی‌نامه شرکت در کارگاه می‌باشد. 

Layout

به گفتگو بپیوندید