رد کردن لینک ها

معرفی کارگاه

مرکز معماری معاصر ملی با حمایت دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی و انجمن علمی معماری دانشکده در خرداد ماه سال 1398 به عنوان یکی از کارگروه های انجمن علمی معماری تاسیس شد. هدف از تشکیل این مرکز پیوند میان حوزه نظری و عملی معماری با برگزاری کارگاههایی در پروژه های در حال ساخت است که به این مرکز معرفی می شوند. یکی دیگر از اهداف بسیار مهم مرکز ایجاد ارتباط و همکاری میان انجمن های علمی دانشکده های معماری و شهرسازی دانشگاههای دولتی معتبر سراسر ایران است. همچنین پیشبینی می شود با برگزاری کارگاه های متنوع در کل سال بر کیفیت فعالیتهای انجمن علمی معماری شهید بهشتی افزوده و به تربیت نیروهای انسانی ماهردر کارهای اجرایی و فنی پرداخته شود. از چشم اندازهای تشکیل این مرکز برای انجمن علمی معماری دانشکده معماری و شهرسازی شهید بهشتی، برگزاری برنامه در سطح ملی و بین المللی در طول سال است.

شاید دوست داشته باشید

به گفتگو بپیوندید