رد کردن لینک ها

مقدمات برگزاری کارگاه

“به نقل از گروه هنری مرکز معماری معاصر ملی، مقدمات برگزاری کارگاه نطری اول انجام شد.”

امروز 7م مرداد ماه، در جریان برگزاری کارگاه نظری اول که در دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی خواهد بود، اعضای دبیرخانه اجرایی مرکز معماری معاصر ملی به آماده سازی محل برگزاری کارگاه و انجام مقدمات اجرایی، پرداختند.

_روابط عمومی مرکز معماری معاصر ملی_

 

به گفتگو بپیوندید