رد کردن لینک ها

پایان ثبت نام

“به نقل از دبیرخانه مرکز معماری معاصر ملی، ثبت نام به پایان رسید.”

ثبت نام کارگاه اول از رویداد یکم که تا تاریخ 6م مرداد ماه تمدید شده بود، به پایان رسید. به زودی اسامی و گروهبندی شرکت کنندگان در سایت اعلام خواهد شد.

 

_روابط عمومی مرکز معماری معاصر ملی_

به گفتگو بپیوندید