مصاحبه با دکتر جورابچی

مصاحبه با دکتر جورابچی، عضو هیئت علمی مرکز معماری معاصر ملی 18 تیر 98، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی  

مصاحبه با دکتر خویی

مصاحبه با دکتر خویی، عضو هیئت علمی مرکز معماری معاصر ملی 25 تیر 98، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی  

مصاحبه با دکتر ضیائیان

مصاحبه با دکتر ضیائیان رئیس مرکز و طراح مسجد امام علی(ع) پرندک ۲۵ خرداد ۹۸، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

تکمیل ظرفیت ترم 3

“به نقل از دبیرخانه مرکز معماری معاصر ملی, ظرفیت ترم 3 از رویداد یکم تکمیل شد” امروز، ۲7م تیرماه، در ششمین روز

تکمیل ظرفیت ترم 2

“به نقل از دبیرخانه مرکز معماری معاصر ملی, ظرفیت ترم ۲ از رویداد یکم تکمیل شد” امروز، ۲۳م تیرماه، در دومین روز

جلسه‌ی هیئت علمی

“چهارمین جلسه هیئت علمی برگزار شد” روز گذشته، ۲۲م تیر ماه، جلسه اعضای هیئت علمی مرکز معماری معاصر ملی، با حضور آقای

آغاز ثبت نام کارگاه یکم

“به نقل از دبیرخانه مرکز معماری معاصر ملی، ثبت نام در کارگاه اول از رویداد یکم آغاز شد.” امروز،شنبه، ۲۲ تیرماه، از

معرفی کارگاه

مرکز معماری معاصر ملی با حمایت دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی و انجمن علمی معماری دانشکده در خرداد ماه سال