رد کردن لینک ها

فراخوان ها

اسامی شرکت کنندگان (مهم)

امروز، 7م مرداد ماه، اعضای دبیرخانه مرکز معماری معاصر ملی، شرکت کنندگان نهایی را تایید کرده و در 4 ترم، گروه‌بندی کردند.

آغاز ثبت نام کارگاه یکم

“به نقل از دبیرخانه مرکز معماری معاصر ملی، ثبت نام در کارگاه اول از رویداد یکم آغاز شد.” امروز،شنبه، ۲۲ تیرماه، از